۱. ما جزئى از طبيعت هستيم نه رئيس آن
۲. ما هيچگاه گياهى را با ريشه از خاك
نمى كنيم.
۳. ما موقع ساختن خانه، خاك را زياد جابه جا نمى كنيم.
۴. ما در فصل بهار، آرام روى زمين قدم
بر مى داريم چون مادر طبيعت باردار است.
۵. ما هرگز به درختان آسيب نمى رسانيم
ما فقط درختان پير و خشك را قطع
مى كنيم و قبل از قطع كردن
براى آرامش روحش دعا مى كنيم.

۶. حتى حيواناتى كه براى مايحتاج غذايى در حد نياز از آن‌ها استفاده مى كنيم را نيز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه ى هستى جدا ميكنيم.
۷. به اندازه ى مصرفمان درخت مى بريم
و گوشت تهيه مى كنيم.
۸. هرگز هيزم ها را اسراف نمى كنيم.
۹. اگر حتى يك درخت جوان و سرسبز
را قطع كنيم ، همه ى درختان ديگر
جنگل، اشك مى ريزند
و اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می کند و قلبمان آرام آرام تاریک می شود.
۱۰. خاک مادر ما و آسمان پدر ماست.
۱۱. باران عاشقانه ترین سرود هستی است.
۱۲. طبیعت روح دارد و مهربانی را می‌فهمد.

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next